Fysiotherapie in de thuiszorg

Thuiszorgfysiotherapie  is een zorgvernieuwend initiatief binnen de fysiotherapie. Door de toenemende vergrijzing en het bereiken van hogere leeftijden is het aantal thuiswonende ouderen een sterk groeiende groep.                                                                            
Mijn werkzaamheden richten zich op ”kwetsbare”mensen met problemen in de thuissituatie. Zoals ouderen, (chronisch) zieken, terminale cliënten en ouderen die weer thuiskomen na bv. een ziekenhuisopname en gerevalideerd moeten worden. Na bv. een knie of heupoperatie. Ondanks een moeilijke thuissituatie willen deze ouderen het liefst thuis in hun eigen vertrouwde huis blijven wonen. Voor het thuis blijven wonen is het belangrijk dat de zelfredzaamheid zoveel mogelijk behouden blijft en de toestand in huis veilig is.

Als thuiszorgfysiotherapeute kom ik op afspraak thuis en bekijk samen de dagelijkse handelingen waar de cliënt moeite mee heeft.

Zoals opstaan/ zitten gaan, in/uit bed komen of traplopen. Als de cliënt gevallen is, bang is om te vallen of wankel ter been is.   
Ik inventariseer dan de problemen en doe een onderzoek (ondersteund door enkele testen en metingen) om uit te zoeken welke oorzaken een rol spelen en wat hieraan te doen is.

Ook de rol van de mantelzorger wordt hierbij betrokken en de balans tussen belasting en belastbaarheid wordt bekeken.

Als thuiszorgfysiotherapeute heb ik een speciale opleiding gevolgd om inzicht te hebben in deze problemen.

Ter verbetering krijgt de cliënt adviezen, gedoseerde oefeningen en worden noodzakelijke vaardigheden aangeleerd. Beter bewegen en veilig verplaatsen in huis krijgen aandacht om vallen te voorkomen. Ik help bij de aanschaf van (eenvoudige ) hulpmiddelen, kleine aanpassingen in huis of als andere zorg nodig is. 
Dit alles gebeurt in gezamenlijk overleg met de cliënt. 

Bij complexe zorgvragen vindt overleg plaats met andere hulpverleners zoals huisarts, thuiszorg, ergotherapeut etc. om tot een goede zorgafstemming te komen.

Verwijzingen.
Alle verwijzingen voor de thuiszorgfysiotherapie komen via de huisarts, specialist of verpleeghuisarts. Maar ook de wijkverpleegkundige, ergotherapeut, transferverpleegkundige en thuiszorgmedewerkers kunnen cliënten doorverwijzen.
Natuurlijk kunnen de ouderen zelf of hun familieleden ook contact opnemen met onze praktijk.                                                                                                                                        Wanneer meer informatie nodig is wordt contact opgenomen met de huisarts.

 

Samenvattend
Fysiotherapie in de thuiszorg richt zich op de thuiswonende (kwetsbare ) ouderen, chronisch zieken en terminale cliënten. Doel is om de cliënt zo lang mogelijk, op een verantwoorde manier, in zijn/ haar leefomgeving te laten functioneren, met behoud van zelfstandigheid en zelfredzaamheid.

 

Hoe bereikt u mij?
Via de praktijk of rechtstreeks met de thuiszorgfysiotherapeute:

Monique Geraedts

Tel: 06 21871587
E-mail: monique@fysio-osteopathieharding.nl

Bij de volgende klachten en problemen kunt u bij de thuiszorgfysiotherapie terecht:

Kwetsbare balans in de thuissituatie: redden cliënt en mantelzorger het nog alleen thuis? Ondersteunen/ verbeteren van functionele activiteiten.

Valpreventie: als de cliënt gevallen is, bang is om te vallen of wankel ter been is. Risico-inventarisatie, herwinnen van zelfvertrouwen, balanstraining, advies/ aanschaf van loophulpmiddelen.

Mobiliteitsbeperkingen: moeite met dagelijkse bewegingen zoals transfers, opstaan/ zitten gaan, traplopen. Reactiveren bij inactiviteit. Slechte conditie of spierverzwakking.

Mantelzorgondersteuning: de zorg is fysiek te zwaar voor de mantelzorger.

Terminale cliënten: houdingsadviezen, transfers pijnbestrijding, oedeem, ademhaling, ontspanning.

Ontslag uit het ziekenhuis: controle op de veiligheid, leefomgeving en mobiliteit, voortzetting van behandeling/ revalidatie. Bevorderen van zelfredzaamheid.

Opname-indicatie voor het verpleeghuis.

Voor de thuiszorgverleners: advies bij transfers/ verzorging/ hulpmiddelen, wanneer de zorg fysiek te zwaar wordt.

Scroll to top